DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SOSYO-POLİTİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Gürçem ORANSAY, Faruk MİKE
3.119 593

Öz


Bu çalışmada 1990-2012 arası yıllık verileri ile 23 OECD ülkesi (Avusturya, Kanada, Şili, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika) için doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerinden sosyo-politik faktörlerin etkisi panel veri analizi kapsamında En Uygun Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FGLS; Feasible Generalized Least Square) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu çerçevede doğrudan yabancı yatırımları etkileyen sosyo-politik faktörlerden etkin mülkiyet hakları, yasal sistemin bağımsızlığı, rekabet koşullarının adil ve uygunluğu, uygulanan politikaların şeffaflığı ve siyasi istikrar değişkenleri kullanılarak bir model oluşturulmuştur. İstatistiki olarak anlamlı çıkan tahmin sonuçlarına göre; sosyo-politik faktörler ile doğrudan yabancı  yatırımlar arasında pozitif bir ilişki gözlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Sosyo-Politik Faktörler, FGLS

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.95755

Referanslar


ADAMS, S. (2010). “Intellectual Property Rights, Investment Climate and FDI in Developing Countries”, International Business Research, 3(3): 201-209.

AGIOMIRGIANAKIS, G., ASTERIOU, D., ve PAPATHOMA, K. (2003). "The Determinants of Foreign Direct Investment: A Panel Data Study for the OECD Countries", City University, Department of Economics, Discussion Paper Series, 3(6): 1-19.

ALEXANDER, J. S. (2014). “Foreign Direct Investment, the Rule of Law, and the New Institutionalism: Explaining FDI in the Developing World”, Annual Meeting of the American Political Science Association, 1-49.

ANYANWU, J. C. (2012). “Why Does Foreign Direct Investment Go Where It Goes?: New Evidence From African Countries”, Annals of Economics and Finance, 13(2): 425-462.

ASIEDU, E. (2002). “On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?”, World Development, 30(1): 107-118.

AZAM, M. ve KHATTAK, N. R. (2009). “Social and Political Factors Effects on Foreign Direct Investment in Pakistan (1971-2005)”, Gomal University Journal of Research, 25(1): 46-50.

BOUOIYOUR, J. (2003). “The Determining Factors of Foreign Direct Investment in Morocco”, 10th Economic Research Forum, Annual Congress, The World Bank, Marrakech.

BRANSTETTER, L. ve SAGGI, K. (2009). “Intellectuel Property Rights, Foreign Direct Investment, and Industrial Development”, NBER Working Paper, 15393: 1-39.

BÜTHE, T. ve MILNER, H. V. (2008). “The Politics of Foreign Direct Investment into Developing Countries: Increasing FDI through International Trade Agreements?”, American Journal of Political Science, 52(4): 741–762.

DHAR, B. ve JOSEPH, R. (2012). “Foreign Direct Investment, Intellectual Property Rights and Technology Transfer: The North-South and The South-South Dimension”, UNCTAD Background Paper, 6: 1-32.

DRABEK, Z. ve PAYNE, W. (1999). “The impact of transparency on foreign direct investment”, Staff Working Paper EAR, 99(02): 1-27.

FAETH, I. (2005). “Foreign Direct Investment in Australia: Determinants and Consequences”, Ph.D. Thesis, The University of Melbourne.

GEDİK, M. A. (2013). “Determinants of Foreign Direct Investment for OECD Countries: Evidence from Dynamic Panel Data Analysis”, British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 7(2): 119-140.

HAKSOON, K. (2010). “Political Stability and Foreign Direct Investment”, International Journal of Economics and Finance, 2(3): 59-71.

JULIO, P., ALVES, R. P. ve TAVARES, J. (2011). “Economic and Institutional Determinants of FDI: An Application to the Portuguese Case, Conjuntura 5: 1-38.

KENEDY, K. C. (2001). “Foreign Direct Investment and Competition Policy at the World Trade Organization”, The Geo. Wash. Int'l L. Rev., 33: 585-650.

KIMINO, S., SAAL, D. S. ve DRIFFIELD, N. (2007). “Macro Determinants of FDI Inflows to Japan: An Analysis of Source Country Characteristics”, The World Economy, Blackwell Publishing, 446-469.

KLERMAN, D. M. (2007). “Legal Infrastructure, Judicial Independence, and Economic Development”, Global Business & Development Law Journal, 19: 427-434.

MARTINEZ, C. A. ve ALLARD, G. (2009). “Foreign Direct Investment and Social Policy: The Links in Developing Countries”, FDI and Social Policy, 11: 77-112.

MASKUS, K. E. (1997). “The Role of Intellectual Property Rights in Encouraging Foreign Direct Investment and Technology Transfer”, Prepared for the Conference Public-Private Initiatives After TRIPS: Designing a Global Agenda: 1-43.

SCHNEIDER, F. ve FREY, B. S. (1985). “Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment”, World Develeopment, 13(2): 161-175.

TATOĞLU, F. Y. (2013), Panel Veri Ekonometrisi, Beta Yayınları, İstanbul.

WALSH, J. P. ve YU, J. (2010). “Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach”, IMF Working Paper, 10(87): 1-28.