ARJANTİN OMBUDSMANI: YAPISAL-KURUMSAL VE İŞLEVSEL YÖNLERİ

Kadir Caner DOĞAN
3.093 710

Öz


Ombudsman, genel anlamıyla kamu yönetimine ait bir kavramdır ve hak ve yetki ihlaline uğrayan vatandaşların devlet kurumları karşısında savunuculuğunu ve koruyuculuğunu yapmaktadır. Dünyanın tüm kıtalarında farklı devlet düzeylerinde uygulama alanı bulan ombudsman, Latin Amerika’da da uygulanmaktadır. Bu makalenin amacı da Latin Amerika’yı örneklemesi amacıyla Arjantin Ombudsmanı’nın yapısal-kurumsal ve işlevsel yönlerine bağlı olarak bilgi verilmesidir. Bu sayede de Arjantin kamu yönetimi ve demokrasisi için ombudsmanlık kurumunun yararları ve önemi üzerinde durulmak istenmektedir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.05666

Referanslar


Akıncı, M. (1999), Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul: Beta Basım Yayım.

Avşar, B. Z. (2007), Ombudsman: İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Bianco, M., Ines Re, M., Laura, P. ve diğerleri (1998), Human Rights and Access to Treatment for Hiv/Aids in Argentina, Case Study Developed Under the Laccaso’s Human Rights Project and in Colaboration with UN Aids Office, http://www.feim.org.ar/pdf/publicaciones/Case_Study_Argentina.pdf, Erişim Tarihi: 03.10.2014.

Bowen, J. and Rose-Ackerman, S. (2003), Partisan Politics and Executive Accountability: Argentina in Comparative Perspective. Supreme Court Economic Review, No. 10, pp.157-210.

Büyükavcı, M. (2008), Ombudsmanlık Kurumu, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 4, ss.10-13.

Demir, G. (2002), Ombudsman Aranıyor, İstanbul: Ahi Kültürünü Araştırma Yayınları, Sade Ofset Matbaası.

Demir, R. (2013), Karşılaştırmalı Olarak Ombudsman ve Avrupa Birliği Ombudsmanı. Denetim, Sayı: 121, ss.4-15.

DESA (Department of Economic and Social Affairs) (2007), Republic of Argentina Public Administration Country Profile, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023191.pdf, Erişim Tarihi: 23.03.2014.

Ekici, B. (2003), Arjantin Yönetim Sistemi. Nitas, K. (Ed.), Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetim, (ss.21-29), Ankara: İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı.

Emre, Y. (2013), Latin Amerika’da Sosyal Demokrat Eğilimler, Küresel Eğilimler Serisi Çalışma Kağıdı No. 9, Ağustos, ss.1-9, http://www.gpotcenter.org/dosyalar/ke-9_2013_emre.pdf, Erişim Tarihi: 21.10.2014.

Eren, H. (2000), Ombudsman Kurumu, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 1, ss.79-96.

Eroğlu, H. (1978), İdare Hukuku, Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, Kalite Matbaası.

Eryılmaz, B. ve Şen, M. L. (1994), 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’de Yerel Yönetimler, MÜSİAD Araştırma Raporları: 5, İstanbul: MÜSİAD Yayınları, Anadolu Matbaacılık.

Fendoğlu, H. T. (2010), Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık). SDE Analiz, http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Ombudsman.pdf, Erişim Tarihi: 12.11.2014.

Fendoğlu, H. T. (2011), Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), Ankara: Yetkin Yayınları.

Gordillo, A. (1984), An Ombudsman for Argentina: Yes, but, International Review of Administrative Sciences, No. 50, pp.230-234.

Köse, H. Ö. (1999), Denetim ve Demokrasi, Sayıştay Dergisi, Sayı: 33, ss.62-85.

Lanza, L. V. (1998), The Challenges Facing the Ombudsman in Latin America, L. C. Reif (Ed.), The International Ombudsman Yearbook (pp.159-165), Vol. 2, the Netherlands: Kluwer Law International.

Lavena, C. (2011), Anti-corruption policies through a comparative perspective: Increasing Public Sector Transparency through the ‘Ombudsman’ in Latin America?, 1st Global Conference on Transparency Research, Rutgers University-Newark, May, 19-20 2011, http://observgo.uquebec.ca/observgo/fichiers/13281_daepi.pdf, Erişim Tarihi: 12.12.2014.

Maiorano, J. L. (1999), The Defensor Del Pueblo in Argentina: A Constitutional Institution of Control and Protection. Reif, L. C. (Ed.), The International Ombudsman Anthology: Selected Writings from the International Ombudsman Institute, (pp.359-368), the Netherlands: Kluwer Law International.

Maiorano, J. L. (2000a), The Ombudsman Institution in Argentina. Hossain, K. vd. (Ed.), Human Rights Commissions and Ombudsman Offices: National Experiences throughout the World, (pp.233-246), the Netherlands: Kluwer Law International.

Maiorano, J. L. (2000b), Argentina: The Defensor del Pueblo de la Nacion, Gregory, R. and Giddings, P. (Ed.), Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents, (pp.65-73), the Netherlands: IOS Press.

Oosting, M. (2001), Protecting the Integrity and Independence of the Ombudsman Institution: the Global Perspective, L. C. Reif (Ed.), The International Ombudsman Yearbook, (pp.1-23). the Netherlands: Kluwer Law International.

Özden, K. (2010), Ombudsman: Türkiye’deki Tartışmalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Parlak, B. ve Cantürk, C. (2005), Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Bursa: Alfa Aktüel.

Pegram, T. (2007). In Defence of the Citizen: the Human Rights Ombudsman in Latin America, the V. Annual Meeting of the Red-Euro-latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo (REDGOB), Poitiers, 6-7 December 2007, http://tompegram.com/wp-content/uploads/2011/05/In-Defence-of-the-Citizen_Thomas-Pegram-Paper-Submission.pdf, Erişim Tarihi: 14.06.2014.

Reif, L. C. (2004), The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights Systems, the Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers

Reif, L. C. (2011), Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human Rights Ombudsman, Boston College Third World Law Journal, Vol. 31, Iss. 2, pp.269-310.

Şen, E. (2011), Arjantin Ülke Raporu, Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, file:///C:/Users/kemal%20%C3%A7elik/Desktop/Arjantin_ulke_raporu_2011.pdf, Erişim Tarihi: 02.11.2014.

T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği (2014), Arjantin Ülke Raporu-2013, Buenos Aires, http://www.counsellors.gov.tr/upload/RA/2013%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Rapor.pdf, Erişim Tarihi: 13.12.2014.

Tayşi, İ. (1997), Ombudsman Kurumu ve Ülkemizde Uygulanabilirliği, Sayıştay Dergisi, Sayı: 25, ss.106-123.

Volio, L. G. (2003), The Institution of the Ombudsman. The Latin American Experience, Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Revista IIDH), No. 37, pp.219-248.

Yıldız, N. (1998), Türkiye’de Belediyelerin Dış Yönetsel Denetimi, Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yayını, No: 4.