HASTANE MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL STRES FAKTÖRLERİNE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

Ferit KÜÇÜK
2.194 455

Öz


Bu çalışmanın amacı;  Hastane müdürlerinin  yönetsel stres faktörlerine maruz kalma düzeylerinin belirlenmesine olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Şanlıurfa Kamu hastanelinde çalışan idari düzeyde yöneticilik yapan hastane müdürleri  örneklem olarak belirlenen  toplam 17 yöneticinin ;12’sine  anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yönetsel stres düzeylerini belirlemeye yönelik olarak çalışanların tümüne kurumdaki stres yaratan durumları belirlenmeye yönelik toplam 43 sorudan oluşan soru formu uygulanmıştır.

Oniki  çalışanla yapılan yönetsel stres faktörleri değerlendirme analizi, SPPS (Statistical Package for Social Science) 16.0 İstatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilere ilk etapta güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi,  (Alpha Değerleri) ile soruların içsel tutarlılıkları ölçülmüştür. İkinci olarak;önem verdikleri soruların önem düzeyleri tablolar halinde verilmiştir. Daha sonra yönetsel  stres faktörlerinin  ortalamaları ve frekans dağılımları alınarak yorumlanmıştır. Stres yaratan faktörler ile çalışanların demografik özellikleri arasında korelasyon analizi uygulanmış ve yorumlanmıştır.

 

 

Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler: Stres, Stres faktörleri, Yönetim ile ilgili Stres Faktörleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.62613

Referanslar


Altınışık, R. vd. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitapevi, Adapazarı.

Akdemir B. (2010). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39, 1, 125 129

Aytaç,S.(2006).http://www.ugurzel.com/Makaleler/Makaleler/isyerindekikronik_stres kaynakları.htm /31/05/2006

Aytaç, S. (2002) İş Yerindeki Kronik Stres Kaynakları. http://www.isguc.org/printout.php?id=117

Balcı, A. (2000) Öğretim Elemanlarının İş Stresi, Kuram ve Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Baltaş, A., Baltaş, Z. (2000) Stres ve Başa Çıkma Yolları. 20. Basım. Remzi Kitabevi. İstanbul.

Bingöl, D., Naktiyok, A. (2001) “Yönetici Akademisyenlerin Temel stres Kaynakları ve Stresle Mücadele Teknikleri”,9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Yayın No:10, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 24-26 Mayıs.

Cartwright, S., Cooper, C.L. (1997) Managing Workplace Stress. Sage Publication. London.

Ertekin, Y. (1993) Stres ve Yönetim, TODAİE, Ankara.

Gadzella, B. M. (1991). Student-life Stress Inventory. Commerce, TX: Copyright.

Gadzella,B. M. ve Masten, W. G. (2005). An analysis of the categories in the Student-life Stress Inventory. American Journal of Psychological Research, 1(1), 1-10.

Güngör, B. (1993). Stressiz Çalışma Ortamı. İşinizde Duygusal ve Fiziksel Rahatlığınız İçin Pratik Bir Rehber. Öteki Yönetim Dizisi. 1. Kitap. Ankara.

Gürçay, C., Seçer, Ş (1999) ”Stres altında yaşam kalitesini artırmada bireysel çözüm araçlarından biri olarak zaman yönetimi”. 7. Ergon omi Kongresi. 14–16 Ekim. s.144–160.

Kıev, A., Kohn, V. (1979) Executive Stress. AMA Survey Report, NewYork.

Marshall, M. (2001) Discipline Without Stress Punishments or Rewards. How Teachers and Parents Promote Responsibility & Learning. Piper Press. Los Alamitos. California.

Steesr, R.(1981) Introduction to Organizatonal Behaviour, Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.

Ubrin, Andrew.J. (1978) Fundamental of Organizational Behavior An Applied Perspective. Pergamon Press, Inc. NewYork.

Kenyon, A., & Lekhi, R. (2007). Stress at work: a report prepared for The Work Foundation’s principal partners. Project Report. The Work Foundation, London. Bosma, H., Peter, R.,