ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR UYGULAMA

Yakup DURMAZ, Gamze ŞERBETÇİ
3.895 1.067

Öz


Teknolojinin hızla gelişimini takiben küreselleşmeyle birlikte yeni pazarlama stratejileri müşteriyi merkez olarak alan, sonsuz müşteri memnuniyetini hedefleyerek müşteri sadakati oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı tüketici davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörleri inceleyerek tüketicilerin cep telefonu tercihlerinde etken olan faktörlerin neler olduğu ve etki derecelerini belirleyebilmektir. Çalışmada Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan öğrencilerin cep telefonu tercihlerinde etken olan faktörleri tespit etmek için 251 öğrenciye anket uygulanmış ve elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmaya çalışmıştır.  


Anahtar kelimeler


Tüketici, Tüketici Davranışı, Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.91980

Referanslar


KAYNAKÇA

Arpacı, T., Ayhan, D. Y., Böge, E., Tuncer, D., Üner, M. M. (1994). Pazarlama. Ankara: Gazi Yayınları.

Arslan, K. (2003). Otomobil Alımında Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler, Stanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2(3), 83-103.

Cop, R. Ve Gümüş, N. (2009). Pazarlamada Ağızdan Ağza İletişimin Tüketici Davranışlarındaki Rolü Ve Bir Araştırma, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 179-202.

Çabuk, S. Ve Yağcı, M. İ. (2007). Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım. Adana: Nobel Kitabevi.

Coşkun, A. Ve Kara, Y. (2012). Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 73-90.

Durmaz, Y., Bahar (Oruç), R., Kurtlar, M. (2011). Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 114-133.

Durmaz, Y. Ve Jablonsk, S. (2012). Integrated Approach To Factors Affecting Consumers Purchase Behavior İn Poland And An Empirical Study, Global Journal Of Management And Business Research, 12(15), 60-87.

Eroğlu, E., Velioğlu, M. N., Barış, G., Argan, M. (2012). Tüketici Davranışları,Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Http://Www.Nevoku.Com/Tuketici-Davranislari--E-Kitap--Tuketici-Davranislari/Viewdeck/Eed78502-Fdb4-4249-B731-617d75fc19a8, 13.12.2014.

Featherstone, M.(2007). Consumer Culture And Postmodernism, California: Sage Publications Ltd.

Güleç, B. (2006). Reklamın Turistlerin Satın Alma Davranışları Bakımından İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 127-158.

Hacıoğlu Deniz, M .(2011). Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 61, 243–268.

Hamşıoğlu, A. B. (2013). Fast Food Ürünleri Satın Alan Tüketicilerin Yaşam Tarzlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Ululararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(11), 17-34.

Hawkins, D.I. Ve Mothersbaugh, D. L. (2010). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, United States: Paul Ducham.

Haykır Hobıkoğlu, E. (2013). Davranışsal Finans Çerçevesinde E-Atık Geridönüşüm Yatırım Risk Algılamasında Tüketici Tercih Ve Davranış Düzeyinin Sosyo-Ekonomik Analizi:İstanbul Örneği, Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 4(8).

Hollensen, S. (2010). Marketıng Management A Relatıonshıp Approach, Edinburgh Gate: Pearson Education Limited

İslamoğlu, H. (1993). Pazarlama İlkeleri. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi.

İslamoğlu, H. (2002). Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Karabaş, S. Ve Gürler, A. Z. (2012). Organik Ürün Tercihinde Tüketici Davranışları Üzerine Etkili Faktörlerin Logit Regresyon Analizi İle Tahminlenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 129-156.

Karabulut, M. (2004). Ulusal Ve Küresel Pazarlarda Stratejik Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Üniversal Dil Hizmetleri Ve Yayıncılık A.Ş.

Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi. (N. Muallimoğlu, Çev.). İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Kotler, P. And Keller, K. L. (2012). Marketing Management, New Jersey: Prentice Hall

Kurtz, D. L. (2010). Contemporary Marketing, Canada: Nelson Education.

Lawan, L. A. Ve Zanna, R. (2013). Evaluation Of Socio-Cultural Factors Influencing Consumer Buying Behaviour Of Clothes İn Borno State, Nigeria, International Journal Of Basic And Applied Science, 1(3), 519-529.

Mazlum, M. (2010). Pazarlama İlkeleri. Çağ Üniversitesi Yayınları.

Mucuk, İ. (1998). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Öz, M. (2012). İş Hayatında Başarının İki Temel Koşulu: Tüketici Davranışlarını Anlayabilmek Ve Müşteri Memnuniyetini Sağlamak,Akademik Bakış Dergisi, Http://Www.Akademikbakis.Org/Eskisite/33/02.Pdf, 22.12.2014.

Purwanto, G. A. (2013). Analysis Of Consumer Behavior Affecting Consumer Willingness To Buy İn 7-Eleven Convenience Store, Universal Journal Of Management, 1(2), 69-75.

Sharma, S. Ve Lal, K.(2012). Changıng Consumer Behavıoura Challenge For Sustaınable Busıness Growth, International Journal Of Marketing, Financial Services & Management Research,1(8), 149-158.

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. Ve Hogg, M. K. (2006).Consumer Behaviour A European Perspective, Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.

Stávková, J. Ve Stejskal, L. Ve Toufarová, Z. (2008). Factors İnfluencing Consumer Behaviour, Http://Www.Agriculturejournals.Cz/Publicfiles/01585.Pdf, 14.12.2014.

Tukcev. (2014). Türkiye Tüketici Profili Ve Bilinç Seviyesi Araştırması, T. C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Elma Teknik Basım Matbaacılık.

Ünlü, S. Ve Tolon, M. (2012). Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisinin Belirlenmesi: Türk Gsm Sektöründe Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi,26 (2), 273-296.