ANA AKIM (ORTODOKS-NEOKLASİK) İKTİSAT ÖĞRETİSİ ELEŞTİRİSİ: HETEREDOKS YAKLAŞIM İHTİYACI

Birol ERKAN
7.520 2.049

Öz


Bu çalışmada, iktisat bölümlerinde ana akım öğretinin yetersizliği, nedenleri ve boyutlarıyla ortaya koyulmaya çalışılmış, buna karşı dünyadaki ve Türkiye’deki arayışlardan söz edilmiştir. Bu perspektifte, iktisadı doğal bilimler gibi küresel olmaktan ziyade sosyal, psikolojik, kültürel, kurumsal çerçevede ele alma gereği vurgulanmıştır. Bununla birlikte, matematiğin amaç olmaktan ziyade araç olarak kullanılmasını savunan, yeşil iktisattan feminist iktisat ve islami iktisada, kurumsal iktisattan davranışsal iktisada kadar birçok konu başlığını içeren Heteredoks (Post-otistik) yaklaşım çıkış yolu olarak ortaya koyulmuştur. 


Anahtar kelimeler


Ana Akım İktisat, Neoklasik Öğreti, Heteredoks Yaklaşım, Post-otistik İktisat

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.18795

Referanslar


Alada, A.D. (2007). İktisat Düşüncesinin Yakın Dönem Evrimi ve Türkiye’de İktisat Okuryazarı Olmak. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(2), 1-8.

Altunöz, U. (2013). Egemen Neoklasik İktisata Eleştirisel Yaklaşım: Post Otistik İktisat ve 2008 Küresel Krizinin Post Otistik Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 14-22.

Arnsperger, C. ve Varoufakis, Y. (2006). What Is Neoclassical Economics? The three axioms responsible for its theoretical oeuvre, practical irrelevance and, thus, discursive power. 38(1), 5-18.

Atik, S. (2009). Post Otistik İktisat Çerçevesinde Küresel Ekonomik Kriz ve Neo-Klasik İktisat İlişkisi. EconAnadolu 2009, 17-19 Haziran 2009, Eskişehir, 1-15.

Baiman, R. (2012). Neoclassical (Mainstream) Economics is Immoral. Chicago Political Economy Group (CPEG), 1-45.

Bocutoğlu, E. (2004). Ana Akım Konjonktür Teorileri 2007 Küresel Finansal Krizini Anlamada, Açıklamada ve Öngörmede Neden Yetersiz Kaldı?. EconHarran, Şanlıurfa, 1-33.

Camerer, C, Cohen, J., Fehr, E., Glimcher, P.W., Laibson, D. (2014). Neuroeconomics. Handbook of Experimental Economics, Ed: Kagel, J. and Roth, A., 1-69.

Colander, D. (2000). The Death of Neoclassical Economics. Journal of the History of Economic Thought, 22(2), 127-143.

Colander, D., Holt, R., Rosser, B. (2003). The Changing Face of Mainstream Economics. Middlebury College Economics Discussion Paper, No:03-27, 1-14.

Çakmak, H.K. (2008). Sen’in Yetenek Yaklaşımı Anaakım İktisada Alternatif Bir Paradigma Sunmakta mısır?. Ekonomik Yaklaşım, 19(68), 1-15.

Dequech, D. (2007). Neoclassical, mainstream, orthodox and heteredox economics. Journal of Post Keynesian Economics, 30(2), 279-302.

Doğruel, F. (2012). İktisat Öğretiminde Matematik. Discussion Paper, Turkish Economic Assocation, No:2012/48, 1-9.

Durusoy, S. (2008). İktisat Biliminin Yeri ve Yöntemi Neden Sorgulanıyor?. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-23.

Eren, E. (2009). Yeni İktisatta Ortak Noktalar. Yildiz Technical University Working Paper, No: 13, 1-37.

Eren, E. (2012). Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat. TEK, 2012/103, 1-13.

Glimcher, P.W. ve Rustichini, A. (2004). Neuroeconomics: The Consilience of Brain and Decision. Cognition and Behavior, 306, 1-6.

Güler, E. (2012). Geçiş Ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisat’ın Yeniden Yükselişi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 52-68.

Hatipoğlu, Y.Z. (2012). Davranışsal İktisat: Bilişsel Psikoloji İle Krizi Anlamak. 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir, 1-31.

Hodgson, G.M. (2007). Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream. Evolutionary and Institutional Economics Review, 4(1), 7-25.

Hodgson, Geoffrey M. (2010). Evolutionary Economics, Funtamental Economics, EOLSS.

Hodgson, G.M. (2009). Institutional Economics into the Twenty-First Century. Studi e Note di Economia, 34(2), 3-26.

Hodgson, G.M. (2000). What is the Essence of Institutional Economics?. Journal of Economic Issues, 14(1), 317-329.

İşler, R. (2010). Feminist İktisadın Geleneksel İktisada Metodolojik Açıdan Getirdiği Eleştiriler. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1), 115-122.

İşler, R. ve Eroğlu, Ö. (2004). İktisat Düşüncesinde Kadının Konumu ve Feminist İktisat. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 46. Seri, 54-81.

Loewenstein, G., Rick, S, Cohen, J.D. (2008). Neuroeconomics. Annual Review of Psychology, 59, 647-672.

Mearman, A. (2007). Teaching Heteredox Economics Consept, The Handbook for Economics Lecturers. The Economics Network, 1-40.

Nelson, J.A. (1995). Feminism and Economics. Journal of Economic Perspectives, 9(2), 131-148.

Önder, İ. (2003). İktisat Öğretisinde Yetersiz Birey Paradigması. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 43.-44. Seri, 28-35.

Potts, J. (2003). Evolutionary Economics an Introduction to the Foundatıon of Liberal Economic Philosophy. Discussion Paper, No 324, 1-15.

Rankin, K. (2002). Autistic Economics ?. Journal Of Australian Political Economy, 50, 10-13.

Rubinstein, A. (2008). Comments on Neutoeconomics, Economics and Philosophy, Cambridge University Press, 485-494.

Santos, L.R. ve Chen, M.K. (2009). The Evolution of Rational and Irrational Economic Behavior: Evidence and Insight from a Non-human Primate Species. Neuroeconomics, Decision Making and the Brain, Ed: Glimcher, P.W., Camerer, C.F., Fehr, E., Poldrack, R.A., Elsevier, 81-93.

Soyak, A. (1995). Teknolojik Gelişme: Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir Değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım, 6(15), 93-107.

Soydal, H., Mızrak, Zekeriya, Yorgancılar, F. N. (2010). Nöro ekonomi Kavramının İktisat Bilimi İçindeki Yeri, Önemi ve Bilimselliği. Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research), 13(19), 215-240.

Sweetman, C. (2008). Feminist Economics. From Poverty to Power: How Active Citizens and Effective States Can Change the World, Oxfam International, 1-8.

Şimşek, S. ve Cicioğlu, Ş. (2006). İktisat Eğitiminde Temel Sorunlar ve Öneriler. TÜHİS: İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(3), 17-29.

Tuncel, C.O. (2008). Heteredoks Bir Mikro İktisat Teorisine Doğru: Evrimci İktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı ve Firmanın Doğası. Ekonomik Yaklaşım, 19(69), 1-32.

http://ahmetsaltik.net/2013/08/25/uluslararasi-keynes-konferansinin-ardindan/

http://hadranielelysian.blogspot.com.tr/2012/04/ana-akm-iktisat-vs-veblen.html

http://www.ekodialog.com/Konular/makro_iktisat_okullari.html

Eggertsson, T., Yeni Kurumsal İktisat, Çev: Gazi Sonkur, 1-11

http://www.canaktan.org/ekonomi/kurumsal-iktisat/makaleler/eggert.htm

Işık, S. (2014). Evrimsel İktisat ve Teknoloji Yönetimi. https://prezi.com/fdr_f2l9y_cs/evrimsel-iktisat-ve-teknoloji-yonetimi/

Akgöz, G. ve Balta, E. (2015). Kapitalizmin Krizine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak: Analitik Bir Çerçeve Öneris. Sosyolojik Araştırmalar E-Dergi, 1-17. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/ ?page=makaleler.

Bulut, M. ve Çalışkan, M.S. (2009). Vergi Cezalarına Nöroekonomi Bilimi Açısından Bakış. Vergi Dünyası, 333, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=5315.

Güven, A. (2008).http://www.dunya.com/yorum-inceleme/homoeconomicusun-noroekonomisi-i-30099h.htm

Taşdemir, M. http://www.sdplatform.com/Dergi/411/Noroekonomi-Yok-daha-neler.aspx.