KAMU ÖRGÜTLERİNDE ÇIKAR ÇATIŞMASI: TÜRLERİ VE ÖNLENMESİ

Aydın USTA
3.016 1.044

Öz


Özet

Çıkar çatışması olgusu, son yıllarda kamu kesiminde önemli bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Kamu yönetimi reformları çerçevesinde yürütülen özelleştirme, yerelleştirme ve özerkleştirme gibi girişimler, etik dışı davranışları tetiklemiştir. Bu tür uygulamalar ile çıkar çatışmasına yol açacak olgulara fırsat tanınmıştır. Bu anlamda çalışmanın amacı, çıkar çatışması durumunun yol açacağı olumsuzlukları ortaya koymaktır. Çalışmanın hipotezi ise son yıllarda kamu örgütlerinde yaşanan değişimlerin çıkar çatışması durumlarını artırdığı iddiasıdır. Çalışmada tarama ve dolaylı araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bir kamu örgütünde yaşanan çıkar çatışmasının örgütsel verimliliği ve etkililiği azaltacağı; kurumsal performansı etkileyeceği; dolayısıyla vatandaşın devlete olan güvenini azaltacağı yargısı ise ulaşılan en önemli sonuçtur.

Anahtar Sözcükler: Çıkar çatışması, Etik, Ahlak, Deontoloji, Kamu Hizmeti


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.59300