2008/9 KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASINDA EKONOMİ TEORİ VE POLİTİKASINDA YENİ STRATEJİLER

İbrahim EROL
2.995 1.172

Öz


Bu çalışmanın amacı küresel finans krizine neden olan ekonomi teori ve politikalarını incelemek, ekonomi teorilerinin düşünce yapılarını tekrar gözden geçirmek ve ekonomi politikasının yol haritasını belirlemeye çalışmaktır. Bu nedenle Neo-Klasik düşünce yapısı ile Keynesyen teori karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kapitalist ekonomilerde kısa dönemde Yeni Keynesyen teoriye dayalı makro politikalar uygulanmalı, uzun dönem tedbirlerinde ise Yeni Keynesyen Teori ile Neo-Klasik Teori ekonomi politikaları birbiriyle uyuşmaktadır. Son yıllarda uygulanan Neo-Klasik düşünce yapısına bağlı politikalar küresel finans krizinden bu yana yaklaşık beş sene geçmesine rağmen, bir çok ülkenin kamu borçlarını hala düşürememiş, finans sektörü ile reel sektör arasındaki ilişkiyi güçlendirememiş, işsizlik oranlarının yüksek düzeyini  indirememiş ve ülkeler arasındaki  cari denge sorunlarını çözememiştir.


Anahtar kelimeler


Küresel finans krizi, Neo-Klasik Düşünce Okulu,Para ve Maliye Politikası

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.14061

Referanslar


Arestis, Phillip(2009) New Consensus Macroeconomics:A Critical Appraisal, The

Levy Economics İnstitut of Bard College University of Cambridge, The Levy

Economic İnstitut

Arestis, P. ve Sawyer, M. (1998): “Keynesian Economic Policies for the

New Millennium”, in: The Economic Journal, Nr. 108 (Januar), S. 181-195.

Arestis,P. ve Sawyer,M.(2003)”New Consensus” New Keynesianism and the Economics of the “Third Way”içinde: Eckhard Hein/ Arne Heise/Achim Truger (Hrsg)

Neu-Keynesianismus- der neue wirtschaftspolitische Mainstream? Metropolis Verlag Marburg

Buchholz,G. ve Müler,A.(2009) Neoklassik,Keynessianismus und Marxismus-Drei ökonomische Denkschulen im Vergleich- Arbeitspapier/Abteilung Wirtschaft, Fachhochschule Hannover, Wirtschafts und İnformatik

Bontrup, Heinz-J. (2011) Zur grössten Finanz- und Wirtschaftskrise seit achtzig Jahren, Ein kritischer Rück- und Ausblick mit Alternativen, Hrsg. DGB-Bezierk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt Abteilung Wirtschaft-Umwelt-Europa, Hannover

Carlin, W. ve S. David(2006) Macroeconomics: İmperfections, İnstitutions and Politics, New York

Clapham, R.(2010) Ordnungspolitische Diskurse,Discourses in Social Market Economy, Wirtschaftswissenschaft in Zeiten der Globalisierung, Diskurs 2010-08

Erol, E. D.(2013) İktisat Teorisinin Sorunları ve Türkiye’nin Kriz Dönemleri Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım, Çizgi Kitapevi Yayınları:440 Konya

Erol, İ. ve Erol, E.D.(2013) Para Banka Teori ve Politika, Orion Kitapevi, Manisa

Hagemann, H. ve Krämer,H. (2011) Keynes2.0-Perspektiven einer modernen keynesianischen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Jahrbuch Ökonomie und Gesellschaft, Bd.23 Metropolis, Marburg

Hirsch, J. (2009) Die Krise des neoliberalen Kapitalismus:Welche Alternativen, içinde: Altvater, Elmar/ Bischoff,Joachim/Hickel,Rudolf/ hirsch Joachim/Hirschel,Dierk/Huffschmid,Jörg/Zinn,K.Georg, Krisen Analysen VSA:Verlag Hamburg

Mankiw,G. N.(1997) “The reincarnation of Keynesian Economics” içinde: Snowdon,Brian/ Vane, Howard R.(Hrgs) A Macroeconomics Reader, New York/London:445-451.

Marterbauer, M. (2010) Wirtschaftspolitische Wege aus der Krise,içinde: Die Krise und die Konsqenzen, Beittraege zur Wirtschaftspolitik, Wien

Ötsch,W.(2009) Wirtschaftskrise und Wirtschaftstheorie, WİSO Jg. 32,Nr.3:68-74

Köhrsen, J.-O.(2011) Paradigmenwechsel in der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung? Der Wandel wirtschaftspolitischer Diskurse in Deutschland zwischen 1990-2009, Duesseldorf, İnstitut für Makroökonomi und Konjunkturforschung, Study 2/2011

Palley, I. T.(2002) A post Keynesian Framework for Monetary Policy: Why İnterest Rate Operating Procedures are not Enough, http://www.thomaspalley.com/docs/articles/macro_policy/postkeynesian_monetary_policy.pdf, erişim tarihi: 20.04. 213