BORSA İSTANBUL (BIST) 30’DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ

Yrd. Doç. Dr. İsmail Tuna, Doç. Dr. Süleyman Serdar Karaca
4.122 1.229

Öz


Firmalar genellikle yılda bir defa sermaye artırımı yapmaktadırlar. Sermaye artırımına gitme nedenleri olarak enflasyon nedeniyle erimiş sermayelerini güçlendirmek, yeni yatırımlar için veya firmanın faaliyetlerinin reel büyümesi sonucu gereken fon ihtiyacını gidermektir. Firmalar iki şekilde sermaye artırımına gitmektedirler. İç kaynaklardan “bedelsiz” sermaye artırımı, ortaklardan ek fon temin edilmesi yoluyla “bedelli” sermaye artırımıdır. Bu çalışmada amaç, firmaların sermaye artırımını etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışma 1992–2012 yıllarını ve BIST 30’da işlem gören firmaları kapsamaktadır.

Çalışmada, 14 bağımsız ve 1 bağımlı değişken kullanılarak sermaye artırımını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Panel veri analizi yöntemi kullanılarak yapılan çalışmanın sonucunda sermaye artırımını etkileyen 5 oran belirlenmiştir. İkinci adım olarak ANFIS yöntemi ile sınıflandırma yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Sonuç olarak, sermaye artırım kararını etkileyen ve panel veri analizi ile belirlenen odser/ozser, efkar/sat,  uvyk/ozser,  fvok/ta,  fvok+amort/ta değişkenler ANFIS yönteminde de anlamlı bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Sermaye artırımı; BIST 30; Tahmin; Panel Veri Analizi; Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.09424

Referanslar


Abarbanell, J. S. ve Bushee B. J. (1998); Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy, The Accounting Review, Vol. 73, Issue.1.

Acaravcı, S.K. (2004); Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Türkiye'de Bir Uygulama, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akbulut, R. (2005); Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören İmalat Sektöründeki Şirketlerin Finansal Yapılarını Etkileyen Faktörler Üzerine Yapılan Bir Araştırma , Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 23 (2): 53-82

Aktaş, R, ve Karan, B, M., (2000); Predicting Stock Returns Using Fundamental Information and Multivariate Statistical Modelling: An Empirical Study on Istanbul Stock Exchange , HÜ-İİBF Dergisi, Vol. 18,Issue. 2, ss. 433-449.

Alkan, A. L. (1997); Sanayi Şirketlerinin Performanslarının Finansal Göstergelerle Tahmini, İMKB Dergisi, Yıl 1, Sayı: 4, Ekim-Aralık.

Aydoğan K., Güney A. (1997); Hisse Senedi Fiyatlarının Tahmininde F/K Oranı ve Temettü Verimi , İMKB Dergisi, Cilt:1, No:1, Ocak-Mart.

Barak, O.,(2006) Hisse Senedi Piyasalarında Anomaliler ve Bunları Açıklamak Üzere Geliştirilen Davranışsal Finans Modelleri – İMKB’de Bir Uygulama- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Baltagi, B. H.,2005, Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Inc, England

Batchelor, R., Orakçıoğlu, İ. (2003); Event-related GARCH: The Impact Of Stock Dividends In Turkey, Applied Financial Economics, vol. 13, Issue 4, April, 2003, s. 295-307.

Beaver, W. (1968); The Information Content of Annual Earning Announcement, Journal of Accounting Resarch, Supplement, ss. 67-92.

Bradley, M., Gregg, A. J. and E.Han Kim (1984); On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence , The Journal of Finance,39 (3): 857-878

Büyükşalvarcı, A. (2010); Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma, MUFAD, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:48, ss.130-141.

Canbaş, S., Düzakın, H., Kılıç, S.B. (1997); Türkiye'de Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesinde Temel Finansal Verilerin ve Bazı Makro Ekonomik Göstergelerin Etkisi , Uludağ Üniv., III. Ulusal Ekonomi ve İst. Sempozyumu, Mayıs.

Chen, H., Nguyen H.H., Singal, V. (2011); The Information content of stock splits, The Journal of Banking &Finance, 35:2454-2467

Cun, E.(2010); Stock Price Reactıons To Rights Issues: Evıdence From The Istanbul Stock Exchange (Ise), Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çağlayan, E. (2006); Sermaye Yapısı Bileşenleri: Kantil Regresyon Modeli , İktisat İşletme ve Finans, 21 (248): 66-76

Deesomsak, R., Paudyal, K. and Pescetto, G.(2004); The Determinants of Capital Structure: Evidence From The Asia Pacific Region , Journal of Multinational Financial Management, 14: 387-405

Demir A, Küçükkiremitçi O., Pekkaya S., Üreten A. (1997); İMKB'deki Sanayi Şirketlerinin Hisse Se-nedi Getirileri ile Finansal Oranları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi ve Bu İlişkilere Göre Şirketlerin Sıralandırılması (1992, 1993, 1994 Yılları İçin Bir Uygulama), SPK Yayın No: 56.

Demirhan, D. (2009); Sermaye Yapisini Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: İmkb Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review 9 (2), ss. 677-697

Durukan, M.B. (1997); Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Firmaların Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma 1990-1995 , İMKB Dergisi, 1(3): 75-87

Eriş, N. (2009); Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarının Yatırımcı Davranışları Üzerindeki Etkisi: İmkb Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fama, F., Eugene ve French, R. Kenneth (1995); Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns , Journal of Finance, Vol. 50, Issue. 1, ss. 131-155.

Frees, E. W., 2004, Longitudinal and Panel Data : Analysis and Applications in the Social Sciences, Cambridge üniversity Press, United Kingdom.

Green, W.H.,2003, Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Grinblatt, M.S., Masulis R.W., Titman, S. (1984); The valuation effects of stock splits and stock dividends, Journal of Financial Economics, 13:461-490

Gönenç, H. ve Arslan, Ö. (2003); Uluslararası ve Yurtiçi Türk Reel Sektör Firmalarının Sermaye Yapısı , İMKB Dergisi, 7 (25-26): 41-63

Harris, M. and Raviv, A. (1991); The Theory of Capital Structure , The Journal of Finance, 46 (1):297-355

Ikenberry, D.L., Rankine, G., Stice, E.K. (1996); What do stock splits really signal?, Journal of Financial and Quantitive Analysis, September,31:3

Jang, J. S. R., (1993); ANFIS: Adaptive-Network Based Fuzzy Inference Systems, IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics, 23 (03): 665-685.

Kabir, R., Roosenboom, P. (2003); Can the stock market anticipate future operating performance?Evidence from eguity right issues, Journal of Corparate Finance, 9:93-113

Kalaycı, Ş. ve Karataş, A. (2005); Hisse Senedi Getirileri ve Finansal Oranlar İlişkisi: İMKB'de Bir Temel Analiz Araştırması , Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.27, ss. 146-157.

Karaca, S. S.(2007); Şirketlerin Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Payı Ödeme Şekillerinin Firma Değerine Etkisinin Analizi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir İnceleme, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Krishnamurthy, S. ve Diğerleri, “Does Investor Identity Matter in Equity Issues? Evidence from Private Placements”, Journal of Financial Intermediation, Vol. 14, 2005, s. 210-238.

Lewellen, J. (2002); Predicting Returns with Financial Ratios , MIT Sloan School of Management Working Paper, No. 4374-02, ss. 1-35.

Mramor, D. ve Pahor, M. (2000); Testing Nonlinear Relationships Between Excess Rate of Return on Equity and Financial Ratios , Faculty of Economics, University of Ljubljana.

Omran, M. ve Ragab, A. (2004); Linear Versus Non-linear Relationships Between Financial Ratios and Stock Returns: Empirical Evidence form Egyptian Firms , Review of Accounting and Finance, Vol. 3, Issue. 2, ss. 84-102.

Ou, J. ve Penman, S. (1989); Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns , Journal of Accounting and Economics, Vol.11, ss. 295-330.

Ross, T. J., (2004); Fuzzy Logic with Engineering Applications, Second edition, John Wiley.

Sayılgan, G. Ve Uysal, B. (2011); Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektörel Verileri Kullanılarak Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Analiz:1996–2008, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No.4, 2011, s.101–124

Salamudin, N., Arif, M. ve Nassir, A. M. Economic Influence on Rights Issue Announcement Behavior in Malaysia, Pasific-Basin Finance Journal, 7, 1999, s. 406.

Suner, K.A. (1995); Effects of equity right issues on stock prices Istanbul Stock Exchange, Yüksek Lisans Tezi, Koç Üniversitesi

Tesfatsion, L. (2004); Financial Market Illustrations: Some Stock-Market Basics. Pearson Addison-Wesley.

Titman, S. and Wessels, R. (1988), The Determinants of Capital Structure Choice, The Journal of Finance, ISSN 0022-1082, 03/, Volume 43, Issue 1, pp. 1 - 19

Tufan, E. ve Hamarat, B. (2003); Clustering of Financial Ratios of the Quoted Companies through Fuzzy Logic Method , Journal of Naval Science and Engineering, Vol. 1, No. 2, ss. 123-140.

Welch, I.(2004), Capital structure and stock returns, Journal of Political Economy, Vol.112 pp.106-131

Yalçıner, K., Atan, M. ve Boztosun, D. (2005); Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki , MUFAD, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.27, ss. 176-187.

Yörük, N, Karaca, Süleyman S., Hekim, M., Tuna İ. (2013), Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler Ve Finansal Oranlar İle Hisse Getirisi Arasındaki İlişkinin ANFIS Yöntemi İle İncelenmesi: İmkb 100’de Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13 Sayı:2, s.101-114