İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI 1998-2013

Muhammed Azapoglu, Tuba Baskonus Direkci
3.332 1.169

Öz


Bu çalışmada 1980’li yıllardan itibaren iktisat literatüründe büyük tartışma konusu olan bütçe açığı ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki Keynesyen ve Ricardocu yaklaşımlar açısından ele alınmaya çalışılmıştır. Türkiye ekonomisi için 1998Q1– 2013Q2  yılları arasında üçer aylık veriler kullanılarak kamu harcamaları ile cari işlemler dengesi arasındaki korelasyon Johansen eşbütüleşme analizi, Hata düzeltme modeli(ECM) ve Granger nedensellik ile uygulamalı olarak test edilmiştir. Çalışmada uygulanan testler sonucunda ikiz açıklar hipotezinin öne sürdüğü bütçe açığının cari işlemler dengesini etkilediği savının geçerli olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır

Anahtar kelimeler


İkiz açıklar;Bütçe Açığı, Cari Açık; Kamu harcamaları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.83271

Referanslar


Alkswanı, M. A. (2000), The Twin Deficits Phenomenon In Petroleum Economy: Evidence From Saudi Arabia. Seventh Annual Conference, Economic Research Forum, Amman, Ss. 1-25. Http://Www.Erf.Org.Eg/Cms/Uploads/Pdf/1185358196_Finance1.Pdf (24.02.2014)

Akbostancı, E. ve Gül İ. T. (2002), Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model Of Trade Balance. Erc Working Papers İn Economics, Cilt:1, Sayı:6, s. 1–18.

Aksu, H. ve Başar S. (2009), Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezinin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 4, s. 1-14

Anoruo, E. ve Ramchander, S. (1998). Current Accountand Fiscal Deficits: Evidence From Developing Economies Of Asia, Journal Of Asian Economics, S.9, N.3, S.487-501.

Bozkurt, Hilal (2007), Zaman Serileri Analizi, (1.Baskı), Ekin Kitabevi, Bursa.

Blanchard, O. J. ve Perotti, R. (2002), An Empirical Characterization Of The Dynamic Effects Of Changes İn Government Spending And Taxes On Output. Quarterly Journal Of Economics, Cilt:117 Sayı: 4, s.1329-1368.

Blanchard, O., Amighini, A. ve Giavazzi, F. (2010). Macroeconmics A European Perspective. New Jersey: Prentice Hall.

Çelik, S. Deniz, P. ve Eken, S. (2008, Şubat ). Eş Bütünleşme Analiziyle Altı Gelişmekte Olan Ülke İçin İkiz Açıklar Hipotezi, 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008 , İzmir, s.2.

Erdinç, Z. (2008), İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünlesme Analizi ve Granger Nedensellik Testi İle İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8 Sayı: 1, s. 209-222.

Danışman, Y. (2009), İkiz Açıklar ve Doğru Makroekonomi Politikası Seçimi, Basılmış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 1-55

Deveci, T. T ve Değirmen, S. (2011), İkiz Açık İlişkisi Kriz Öncü Göstergelerini Etkiler Mi? 2007 Küresel Kriz Işığında ABD ve Türkiye Analizi, Anadolu International Conference İn Economics I

Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., New York.

Gujarati, N. Damador (2010). Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen& G.G. Şenesen). İstanbul: Literatür Yayınları,

Karatay, P. (2008). İkiz Açık Hipotezi ve Türkiye Uygulaması, Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 1-154.

Kılavuz, E. ve Dumrul, Y. (2012), İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği Teori ve Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:26, Sayı:3-4, s. 239- 258.

Kim, S. ve Roubini, N. (2003). The Importance Of Composition Of Fiscal Policy: Evidence From Different Exchange Rate Regimes. Journal Of Public Economics, Cilt: 87, Sayı: 22, s. 53-79.

Kulkarni G. K. ve Ericson L. E. (2001).Twin Deficit Revisited: Evidence From India, Pakistan And Mexico. Journal Of Applied Business Research, Cilt: 17, Sayı: 2, s. 87-100.

Krugman P.R. vd., (2012), İnternational Economics: The Oryand Policy,(9.Baskı), Boston Pearson Addison -Wesley

İyidogan, P. (2011). İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Deneyimi, Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mangır, F. (2012),Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezinin Testi (1980- 2011), Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s.136-149.

Müller, G. J. (2008), Understanding The Dynamic Effects Of Government Spending On Foreign Trade, Journal Of International Money And Finance, Cilt: 27, s. 345-371.

Oğuz, S. (2013). İkiz Açıklarda Nedensellik İlişkisi:1998-2012 Dönemi İçin Türkiye Uygulaması, Doktora Tezi,Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Saysombath, P. ve Kyophilavang, P. (2013). Twin Deficits İn The Lao Pdr: An Empricial Study. International Business And Management, Cilt:7, Sayı: 1, s. 62-68.

Uğur, A. A. ve Karatay, P. (2009), İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik Çerçeve ve Hipoteze Yönelik Yaklaşımlar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı: 1, s.101-122

Tunçsiper, B. ve Sürekçi D. (2011), Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, s.103-120.