TÜRKİYE GÖKÇEADA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTANSİYELİ

Ümran ŞENGÜL, Sibel TAN, Şermin ATAK, Ahmet Bilal ŞENGÜL
1.962 1.128

Öz


Enerji iş yapabilme yeteneğidir ve hayatın yaşam kaynağıdır. Nüfusun artmasına paralel olarak mal ve hizmet üretimindeki artış enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Artık enerji üretilebilecek tüm kaynakların değerlendirilmesinde çok gerekli bir hale gelmiştir. Enerji talebinin karşılanmasında yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlar (Petrol, Doğalgaz, Kömür) sınırlı enerji kaynaklarıdır ve zararlı emisyon yayılımları fazladır. Zararlı emisyon yayılımları azaltılsa dahi en önemli problemleri bir gün bitecek olmalarıdır. Bu açıdan tüm Dünya’da yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi önemli bir konudur. Gökçeada Türkiye’nin en büyük adasıdır ve tepelerin ve ovaların birbiri ardınca sıralandığı, engebeli bir yapıya sahip volkanik kütlelerden oluşmaktadır. Gökçeada’nın %77’si dağlık, %12’si engebeli ve %11'i de ovalık alandan oluşmaktadır ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi bakımından en fazla potansiyele sahip olan bölgesidir. Ancak Gökçeada gelişmişlik endeksi bakımından en az gelişmiş bölge sınıfı olan 6. Bölgede yer almaktadır. Bu açıdan bu çalışmada, bölgenin kalkınmasında önemli katkı sağlayacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarından Rüzgar, Güneş, Deniz kökenli yenilenebilir, Biyoyakıt ve Hidrolik enerji potansiyeli araştırılmıştır. Elde edilen verilere dayanarak, yenilenebilir enerji sektör yatırımlarına önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Yenilenebilir enerji potansiyeli, Bölgesel Kalkınma, Gökçeada

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.91354