TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Aliye AKIN, Mustafa Yaşar ŞİMŞEK, Adnan AKIN
2.252 1.673

Öz


Turizm, ülkelerin ekonomik sıkıntılar yasadığı dönemlerde büyük bir döviz girdisi sağlayarak, cari açıklarının ve işsizliğin azaltılmasında önemli rol oynamakla birlikte ülkelerin ekonomik kalkınmasına da destek olmaktadır. Aynı zamanda turim sektörünün emek-yoğun bir özelliğe sahip olması ülkelerde işsizliğin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye‟nin dünya turizmi içindeki payını incelemek, turizm sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler


Turizm Sektörü, Ekonomik Büyüme, Türkiye'de Turizm Sektörü

Tam metin:

PDF