TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELERDEKİ VERGİ REFORMLARINA BİR BAKIŞ

Önder ÇALCALI
1.853 1.126

Öz


Vergi, devletlerin otoriter güçlerine bağlı olarak, kamu harcamalarını karşılamak üzere vatandaşlarından aldığı en önemli finansal kaynaktır. Bu finansal kaynağın türü, oranı, yüklendiği kişi ve kurumlar zaman içinde değişebilir. Bu değişiklik, nihai olarak vergi sistemlerinin değişmesi gibi çeşitli seviyelerde olabilir. Söz konusu değişim ve dönüşümler, boyutlarının derinliğine, göre vergi reformu olarak adlandırılabilir. Vergileme konusundaki bu değişim, bazen devleti yöneten siyasi iradenin tercihleri doğrultusunda olabileceği gibi, bazen de uluslararası ekonomik ilişkilerin ve küreselleşmenin etkileriyle, kısmen veya tamamen irade dışı olabilmektedir. Bu bağlamda, geçen yüzyılda ve yakın tarihte Türkiye ve birçok ülkede vergileme alanında reform sayılabilecek birçok değişiklik yaşanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye‟nin kuruluşundan beri yaşamış olduğu belli başlı vergi reformları, dönemler itibariyle, ele alınmıştır. Ayrıca, vergileme konusunda Dünya‟da yaşanan değişim ve dönüşümler, belli başlı örgütler yanında, çeşitli ülke örnekleriyle birlikte analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Vergi, Vergi Reformları, Türkiye ve Dünya'da Vergi Reformları

Tam metin:

PDF