ÇEVRE - İKTİSAT İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

Recep ULUCAK, Ekrem ERDEM
3.525 1.767

Öz


İktisat, kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları tatmin etmeye çalışarak toplumsal refahı maksimize etmek için uğraş veren bilim olarak tanımlanır. İhtiyaçlar arasında ise ekonomik maliyeti olanların daha çok önem arz ettiği ve üzerinde durulması gerektiği yanılgısı yaygındır. Dolayısıyla ekonomik bir maliyeti olmayan veya daha düşük maliyetli olmasına rağmen canlılar için hayati öneme sahip olan çevresel değerler ihmal edilmiştir. Böylece çevresel değerlerin niteliği bozulmuş ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi tehditler baş göstermiştir. Çevre kirliliğinin ciddi sorun haline gelmesinde CO2 gazının rolü çok fazladır. Kirliliğinin yol açtığı tehditler CO2 emisyonu ile özdeş hale gelmiştir. Dolayısıyla bu değişkenin izlediği seyir karar birimlerine izlenecek politikalar açısından yardımcı olacaktır. Bu çalışmada Türkiye’nin 1960-2006 yılları arasındaki CO2 emisyonları Lee-Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testiyle analiz edilmiş, Türkiye’de CO2 değişkenine yönelik izlenen politikaların uzun dönemde etkili olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


İktisat ve Çevre, Çevre Politikaları, CO2, Lee Strazicich Birim Kök Test

Tam metin:

PDF