TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET-SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (1990-2010)

Mustafa METE
1.481 583

Öz


Bu çalışmada Türkiye’deki dış ticaret-sanayi üretim indeksi ilişkisi, zaman serisi analiziyle, 1990-2010 dönemi aylık verileri kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı dış ticaret ile sanayi üretim indeksi arasındaki ilişkiyi 1990-2010 döneminde Türkiye örneğinde test etmek ve bu veriler ışığında politik karar alıcılara önerilerde bulunmaktır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre sanayi üretim indeksi ile dış ticaret hacmini arasında pozitif ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


sanayi üretim indeksi, regresyon analizi, Türkiye ekonomisi

Tam metin:

PDF