HEMŞİRELERDE KURUM VE YÖNETİMİN ETKİSİNE BAĞLI OLARAK YAŞANAN MOBBİNG DAVRANIŞLARI

Hatice KARAKUŞ
2.569 647

Öz


Mobbing, örgütsel yaşamda sıkça karşılaşılan, fakat nedenleri ve etkileri kolayca gözlenemeyen yıkıcı bir olgudur. Mobbing; düşmanca ve etik olmayan iletişimle oluşan bir ya da daha fazla çalışan tarafından bir diğer çalışanı hedef alarak sürekli, sistemli olarak uyguladıkları, mağduru iş yaşamından dışlamayı amaçlayan davranışlardır. Bazı durumlarda iş yerinde birden fazla çalışan tek bir çalışan üzerinde sistematik ve sürekli bir şekilde şiddet uygulamaktadır. İşyerinde örgütsel yıldırma olarak adlandırılan bu olayda mağdur sözel, sözel olmayan, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Amaç, hedef alınan kişiyi zalimce,kötü niyetli ve aşağılayıcı tavırlarla yıldırmak ve onu işten ayrılmaya zorlamaktır.

Araştırmalara göre kurbanın çalışma arkadaşları, dostları ve ailesi gibi tüm yaşam alanını etkilediği gibi organizasyonlar için de yönetimsel bir sorundur. Örgütlerde mobbing; verimliliğin azalması, iş gören devir hızının artması, artan sigorta maliyetlerine yol açmakta ve bunların sonucu olarak örgüt sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Mobbing uygulamaları arttıkça kişilerin işten ayrılma niyetlerinde de artış meydana gelmektedir ve kişiler kuruma olan inanç ve beklentilerini kaybetmektedirler. Günümüzün değişen şartlarında şirketlerin başarısının temelinde şirkete bağlı çalışanlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle psikolojik şiddet olarak nitelendirilen mobbing’in şirketteki uygulamalarını minimum düzeye getirmek, örgütsel bağlılık düzeyinin artmasına neden olması beklenmektedir.

Sivas ilinde bulunan kamu hastaneleri evrenimizi oluşturmaktadır. 3 kamu hastanesinde toplam 625 hemşire görev yapmaktadır. Örnekleme giren hastanelerdeki toplam 329 hemşireye anket uygulanmıştır. Araştırma verileri iş tatmin ölçeği ve mobbing ölçeği kullanılarak toplanmıştır.


Anahtar kelimeler


Mobbing, Örgüt, Hemşire

Tam metin:

PDF