HALKIN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK ALGILAMALARI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet MARANGOZ, Hale ÇELİKKAN, Çağla YAVUZ
1.877 1.048

Öz


Toplumlar kamu düzenini sağlamak ve suçları önlemek için polis teşkilatından yararlanırlar. Suç, toplumsal bir olaydır. Çözümü de yine toplumun içindedir ve toplumla beraberce bulunmalıdır. Suça karşı en başarılı mücadele, ancak, halkın aktif desteği ve kurumlar arası işbirliği ile yapılabilir. Bu bakış açısıyla ortaya çıkan toplum destekli polislik anlayışı kamu düzenini sağlama ve suçları önlemede halkpolis işbirliğini temel alan bir anlayıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada Çanakkale ilinde halkın toplum destekli polislik (TDP) hizmetlerine yönelik algılamaları incelenmiştir. Çalışmada halkın polislik uygulamalarına yönelik algılamalarının ölçülmesi amacıyla öncelikle Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde vatandaşlardan anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla en az 30 kişilik grupta ön test yapılmıştır. Geçerliliği ve güvenilirliği sağlanan ankete nihai şekli verildikten sonra Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde toplam 1067 kişiye anket yapılmıştır. Bu çalışma ile toplum destekli polis olarak görev yapmakta olan personelin daha verimli hizmet verebilmesi ve polis-halk ilişkilerinin daha iyi hale getirilmesi, Çanakkale’de yaşayan vatandaşların, öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının emniyet güçlerinden beklentilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler


Toplum Destekli Polislik, Polis-Halk İlişkisi, Algılama

Tam metin:

PDF