6111 SAYILI KANUN'UN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selahattin EROL
2.308 851

Öz


Toplumda “Torba Kanun” olarak bilinen ve 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çalışma yaşamında önemli değişiklikleri hüküm altına almaktadır.

Çalışmamızda özellikle, adı geçen kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişikliklere ve bu bağlamda kamuda çalışan kişilerin çalışma yaşamına getirilen yenilikler ve bunların etkisi incelenecektir. Ayrıca, değişiklikler ile önceki uygulamaları arasında karşılaştırma yapılarak konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.


Anahtar kelimeler


6111 sayılı Kanun, Kamu Personeli, Haklar

Tam metin:

PDF