ENDÜSTRİYEL BÖLGENİN GELİŞİM SÜRECİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM

K. Halil ARIÇ, Filiz TUTAR
2.656 857

Öz


Endüstriyel bölge; bulunduğu coğrafyadaki (yereldeki) firmaları bir araya getirmesi, firmalara altyapı ve işgücü havuzu gibi çeşitli dışsallıklar sağlaması bakımından üzerinde incelemelerin yapılması gereken bir oluşumdur. Bu çalışmada endüstriyel bölgenin kavram olarak tanımı yapılmış, teorik çerçevesi ortaya konulmuş ve gelişim süreci tarihsel perspektiften incelenmiştir. Yöntem açısından, belirli bulgulardan hareket ile genel sonuçlara varılması kapsamında tümevarımsal bir yöntem izlenmiştir. Sonuç olarak endüstriyel bölgenin oluşumunda ve devamlılığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinde, yereldeki sosyal ilişkilerin, vasıflı işgücü havuzunun ve bilgi akışının önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca endüstriyel bölgenin geniş bir pazara dönük üretim yapması ve bölgenin gelişiminin hükümetin sunmuş olduğu teknoloji ve ihracatı destekleyici politikalar tarafından desteklenmesinin de önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Endüstriyel Bölge, Marshallyan Dışsallıklar, İtalyan Endüstriyel Bölge

Tam metin:

PDF