EKOLOJİK İKTİSAT VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Yusuf BAYRAKTUTAN, Sefer UÇAK
4.719 1.680

Öz


Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını tehlikeye atmadan, bugünkü neslin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ifade eder. Bu kavramın temelinde; insan yaşamının kalitesini artırmak, çevresel dengeyi korumak, daha temiz enerjiler kullanmak, vb yer almaktadır. Küresel ısınma gibi birtakım çevresel sorunların en önemli nedeni olarak görülen fosil yakıtların yerini çeşitli anlaşmalar ve bağlayıcı kararlarla alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ile birlikte çevresel duyarlılığı da içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma politikaları içinde etkin enerji kullanımı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, üretim ve tüketim şekillerinin değiştirilmesi yer almaktadır.

Bu çalışmada, üretim ve tüketimdeki büyümenin neden olduğu çevresel sorunları anlama ve önlemeye yönelik düşünsel çabaları, “sürdürülebilir kalkınma” olgusunun ortaya çıkışı ve uygulama araçları tartışılmaktadır.


Anahtar kelimeler


Ekolojik denge, sürdürülebilir kalkınma

Tam metin:

PDF