İKTİSATÇILAR KÜRESEL KRİZİ NEDEN TAHMİN EDEMEDİ?

İhsan IŞIK
1.730 443

Öz


Lehman Brothers‟ın iflasının ikinci yıldönümünde medyada “krizden nasıl çıkılacağı konusunda ulema ihtilafa düĢtü” baĢlıklı bir haber yer aldı. Haberde dünyaca ünlü ekonomik otoriteler kriz konusunda farklı farklı görüĢ beyan ediyordu. Ekonomistler çıkıĢ yolunu tam kestiremedikleri gibi, yeryüzünün bu en büyük ikinci mali krizini öngörememekle, hatta bu krize neden olmakla suçlanmaktadırlar. Bunlar ciddi ithamlardır ve mesleğin itibarını derinden sarsmaktadır. Halbuki, daha düne kadar ekonomistlerin halk nezdinde politikacılardan daha güvenilir bir yeri vardı.

Tam metin:

PDF