POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK: BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN K.MARAŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE BİR ARAŞTIRMA

Abdullah SOYSAL
1.876 737

Öz


Günümüz iş ortamında çalışan bireylerde çalışma şartlarından doğan fiziksel ve duygusal çöküş olarak kendini gösteren tükenmişlik, özellikle insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı çalışma alanlarında etkisini daha fazla gösterebilmektedir. Bu çalışmada, K.Maraş ilinde yoğun iş temposu içerisinde görev yapan emniyet personelinin tükenmişlik düzeyini bazı demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, rütbe, çalışma süresi, öğrenim durumu, çalışma sistemi, alınan takdir ve taltif ve mesleğin ekonomik getirisi) açısından belirleme amacı güdülmüştür.

Araştırmada, anket yöntemi esas alınmış ve tükenmişlik düzeyini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve demografik bilgiler için de “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırma kapsamındaki polislerin bağımsız değişken olan demografik değişkenlere göre tükenmişlik düzeyleri istatistiksel olarak analiz edildiğinde; yaş, medeni durum, meslekte çalışma süresi, öğrenim durumu, çalışma sistemi, takdir ve taltif alma ve mesleğin ekonomik tatminkârlığı değişkenlerinin anlamlı farklılığa sahip oldukları belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Polis, Tükenmişlik, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı Duygusunda Azalma

Tam metin:

PDF