TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Ali ŞEN, Mehmet Ozan SARAY
2.966 768

Öz


Son yıllarda doğrudan yabancı sermaye (DYS) yatırımların gelişmekte olan ülkelerin iktisadi büyüme sürecindeki rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. DYS yatırımlarının gelişmekte olan ülkelere olan olumlu katkıları iki şekilde olabilmektedir: DYS yatırımları bu ülkelerin, bir taraftan iktisadi büyümelerini finanse etmekteki tasarruf ihtiyacına, diğer taraftan yol açtıkları pozitif dışsallıklarla da ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamaktadır. Türkiye ekonomisinin liberalleşme sürecinin temel amaçlarından birisi, iktisadi kalkınma sürecinde DYS yatırımlarından daha fazla yararlanmaktır. Bu makalenin amacı, gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye‟deki DYS yatırımlarının iktisadi büyümeye olan katkısını mukayeseli bir perspektiften ortaya koymaktır. Bu araştırmada panel veri regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda, Türkiye‟ye gelen DYS yatırımlarının iktisadi büyümeye olumlu katkı yaptığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Doğrudan yabancı sermaye yatırımları; İktisadi büyüme; Türkiye; Gelişmekte olan ülkeler

Tam metin:

PDF