CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİNE GÖRE İMKB'DEKİ YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Şakir SAKARYA
3.583 1.407

Öz


Türkiye‟de son dönemde gündem oluşturan konulardan birisi de bankacılık sektörüne olan yabancı sermaye ilgisi ve bu konuda yaşanan gelişmelerdir. Bu süreçte bankacılık sektörüne yabancı sermayenin ilgisi diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir şekilde yaşanmıştır. Yabancı bankaların genelde ulusal ekonomiye, özelde de ulusal bankacılığa katkıları konusunda literatürde farklı görüşler ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hisse senetleri İMKB‟de işlem gören yerli ve yabancı sermayeli bankaların performanslarını CAMELS derecelendirme sistemine göre karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve önerilerde bulunmaktır.

Anahtar kelimeler


CAMELS, Derecelendirme, Banka

Tam metin:

PDF