TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ’DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ

Ali BAYRAKDAROĞLU, İlhan EGE
2.453 1.135

Öz


Son yıllardaki hızlı teknolojik gelişmeler teknoloji sektörünün dünya ekonomisi içerisinde payının önemli ölçüde artması neden olmuştur. Söz konusu firmaların dünyada ve Türkiye’de önemi giderek artmıştır ve menkul kıymet borsalarında faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu araştırmanın amacı, İMKB ve NASDAQ’da faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin özsermaye kârlılıklarının (Return on Equity-ROE) karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Bu amaç kapsamında, söz konusu şirketlerin özsermaye kârlılıklarına etki eden faktörlerin Du-Pont analizi çerçevesinde neler olduğu incelenerek bu faktörlerin ROE’yi açıklama gücü test edilmiştir. Mali tablolardan hesaplamalar sonucu elde edilen veriler ile oluşturulan modeller panel veri kullanılarak, regresyon analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta her iki borsadaki teknoloji şirketlerinin yarattıkları ROE farklı olmakla birlikte bu şirketlerin ROE’lerini en çok (ROA ve Net Kâr Marjı) ve en az etkileyen faktörlerin (Özsermaye Devir Hızı) ortak olduğu söylenebilir.


Tam metin:

PDF