TÜRKİYE’DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Turhan KORKMAZ, Hasan UYGURTÜRK
2.370 980

Öz


Bu çalışmada 2006 Kasım-2009 Kasım dönemini kapsayan 3 yıllık zaman periyodunda Türkiye’de işlem gören hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarının performanslarının karşılaştırılması ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle eşit sayıda emeklilik yatırım fonu, Borsa Yatırım Fonu ve A Tipi hisse senedi yatırım fonu içeren fon grupları oluşturulmuştur. Daha sonra riske göre düzeltilmiş farklı performans ölçüm teknikleri ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini tespit eden yöntemler, oluşturulan üç gruptaki fonlara uygulanmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Bu sonuçlara göre analiz döneminde genel olarak A tipi hisse senedi yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının performansı birbirine yakın hesaplanırken, her iki fon grubunun borsa yatırım fonlarından daha iyi performans ölçütü değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca analiz döneminde portföy yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini test etmek üzere uygulanan yöntemlerin sonuçlarına göre fon gruplarında yer alan fonların tamamı istatistiki olarak anlamlı sayılabilecek değerler elde edememiştir. Dolayısıyla fonların yöneticilerinin piyasa zamanlaması stratejilerinde başarı gösteremedikleri tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Borsa Yatırım Fonu, Performans Ölçümü, Piyasa Zamanlaması

Tam metin:

PDF