Yayın politikası

Odak ve kapsam

 

-AKAD Dergisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

 

-Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


FOCUS AND SCOPE

 -AKAD Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business and Management disciplines could take places in the journal.

 

-The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level.Yayın İlkeleri / Principles of Publication 


Yayın İlkeleri

1.      Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

2.      Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.

3.      Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4.      Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

5.      Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak e-dergi sistemine kayıt olduktan sonra (http://iibfaacd.kilis.edu.tr/user/register) sisteme kaynakçalar dahil eksiksiz olarak yüklenmelidir.

6.      Yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

7.      Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).

8.      Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir.

9.      Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.

10.  Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

11.  Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak makalenin yayımlandığı dergi gönderilir.

12.  Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

 

Principles of Publication

 

1.   The Journal of Academic Researches and Studies (AKAD) is an international peer reviewed journal and publish two times in a year in May and November.

2.    Scientific and original articles which have directly or indirectly relation with economics, business administration, public administration, public finance, econometrics, labor economics, law and politics can be sent to the Journal.

3.    The articles sent to the Journal should not be published in any other source or should not be offered to be published.

4.    Articles should be written in Turkish or English.

5.    Papers should be prepared in accordance with our rules of spelling, and should be registered http://iibfaacd.kilis.edu.tr/user/register to the server. After registration, papers should be uplaoded to the system inclueded the bibliography6.       Having too many spelling errors and failure to comply with the requirement of a scientific article will be sufficient for reversal.

7.    Articles submitted for publication are initially evaluated by our Editorial Commission. Then they are sent to at least two referees to be examined in terms of content and form. Referees’ identities are not released to the authors and the authors are also not informed who the referees for their papers are. (Blind Rewiew)

8.   In accordance with the evaluation reports from the referees, the possibilities of the outcome includes accepting & publishing the article, correction, or rejection.

9.    The opinions in the articles published in the Journal are not the opinions of the Journal. All responsibility belongs to the author.

10.  All rights of the articles published in the Journal are reserved and cannot be copied without the name of the Journal.

11.   The Copyright fee is not paid in cash to the author of the article published in the Journal. The copyright fee is sent to the Journal.

12. The articles which do not meet the publication principles will not be taken into the peer review process.

 

 

Publication Ethics and Malpractice Statement

AKAD is committed to ensuring ethics in publication and quality of articles. Conformance to standards of ethical behavior is therefore expected of all parties involved: Authors, Editors, Reviewers, and the Publisher.

In particular,

Authors: Authors should present an objective discussion of the significance of research work as well as sufficient detail and references to permit others to replicate the experiments. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable. Review articles should also be objective, comprehensive, and accurate accounts of the state of the art. The authors should ensure that their work is entirely original works, and if the work and/or words of others have been used, this has been appropriately acknowledged. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Authors should not submit articles describing essentially the same research to more than one journal. The corresponding author should ensure that there is a full consensus of all co-authors in approving the final version of the paper and its submission for publication.

Editors: Editors should evaluate manuscripts exclusively on the basis of their academic merit. An editor must not use unpublished information in the editor's own research without the express written consent of the author. Editors should take reasonable responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Reviewers: Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviews should be conducted objectively, and observations should be formulated clearly with supporting arguments, so that authors can use them for improving the paper. Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

 

Bölüm politikaları

KÜNYE

Editörler
  • Ali Fuat GÖKÇE
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

ÖNSÖZ ve SUNUŞ

Editörler
  • Ali Fuat GÖKÇE
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

MAKALELER

Dergimizin bu bölümündeki tüm makaleler hakem değerlendirmesinden geçmiş ve derginin dizin içeriğine eklenmiştir. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almaktadır.

Editörler
  • Ali Fuat GÖKÇE
  • Kazım SARIÇOBAN
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA KONULARI

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amaçları doğrultusunda tespit edilmiş Öncelikli Araştırma Konuları listesi bu bölümde yayınlanmaktadır. Dergide bu konularda hazırlanmış makalelerin yayınlanmasına öncelik verilecektir

Editörler
  • Ali Fuat GÖKÇE
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

TÜRKÇE / TURKISH

Dergiye gönderilen makalelerin Değerlendirme Süreci şu şekildedir:

- Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.

- Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.

- İki hakemin de "Yayınlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirmesi hâlinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulu'nun belirleyeceği cilt ve sayıda yayımlanır.

- İki hakemin de Yayınlanması Uygun Değildir" şeklinde görüş bildirmesi hâlinde ise yazı dergide yayımlanmaz.

- Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.

- Yazılar yayınlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır.

- Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi hâlinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez (Kör Hakemlik). Hakem raporları saklanmak üzere arşive konulur.


ENGLISH / İNGİLİZCE

coming soon...

 

Açık erişim politikası

TÜRKÇE / TURKISH

Bu dergi; bilimsel araştırmaları insanlığa ücretsiz sunmanın, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimseyerek, açık erişim sağlamaktadır.

 

ENGLISH / İNGİLİZCE

This journal provide an open access for its contents by believing it will increase the share of knowledge all around the world.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Yayın Sıklığı / Publication Frequency

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Our Journal has been published by the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November.

 

İntihal Engelleme / Stop Plagiarism

10.02.2016 tarihinden itibaren dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate ya da Urkund programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %15'dir.

Benzerlik raporunun %15'den yüksek çıkması durumunda makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.

2- Editör tarafından red işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.

 

All articles sent to our journal since 10.02.2016 will be scanned via Ithenticate or Urkund to get a similarity report before the article goes for review. The upper bound is determined as 15 percent.

If similarity report shows more than 15%, then the article:

1. Could be sent back to author(s) to be edited,

2. Could be rejected by the editor, or

3. Could send to editorial board for evaluation.

 

İndeksler / Indexing

                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                       

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                             

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------